Xenomorph Spaceship

réalisé avec Mandelbulb3D

Paramètres à copier en mémoire :
Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w....2....UqxT9hDtj2.rfd//KMaU0EFnu6vGEqcz9OVBbAvRyczCXkQKHkTN.k
................................PLqEXRT5yz1........Y.tz4........OaNaNaN4y.2...wD
...Uz6....EID.../Q.0/....2k10...b.....E4.....wSfnnTOOBmD/Q.........m/dkpXm1....U
z.....kD1A..22......................aNaNaNaNkz9............3/....y1...sD...../..
.z1...sDQReXMx8S.xn8.Cw/yYKvyeGOUDgtAFnj/.BrQ9BxgvPRFy1DlToEzoM2z45uqakjHNsuO0FH
owHSPVL5ZuO0z2KDnCeBa/oDU.....oyA...4L........sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................E....2..
.....G8Qxz1.......kz.wzzz1.U..6.v....U5...EB....m..........F....6/...I1.....SF52
...U.CpIHxznDzwzzzzzzzzzz16.3c..Dzwn..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0kIHB3.U0/U.06.HBpI.cH6.06U.ApI
H/.iw.6U.0kIHB3.2p1U.06.HBpI.0AF.06U.ApIH/c36/6U.0kIHB3.Fz3U.06.HBpI.EsO.06U.ApI
H/EEr/6U.0kIHB3...EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...AE.W6E.....I....o....kIdJaQkZaPnhKO4J5Pg/............................U/4MU/
4M...6....kAnAnAnAnwz.........zD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8.............................0E........kz9.....................................
................................................................................
................................/....E/...U1....WxKMmFKG4B3.....................
............Cs....U.4MU/0..........................wz...................kz9.....
...............E..................cJ./........................................zD
..........UaNaNaNaNiz.......................}
{Titel: alienstrangething}

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *